Zes redenen waarom sommige mensen zeggen dat het Japans van Kumon zinloos is.

2023-05-15

Japans (taal)

t f B! P L

Kumon is een bekend materiaal, maar er zijn bepaalde meningen dat de effectiviteit van Kumon niet wordt gezien. En toen ik Kumon Japans leerde kennen, voelde ik dat er inderdaad momenten zijn waarop het zinloos aanvoelt.

In dit artikel wil ik enkele van de redenen uitleggen waarom ik het gevoel heb dat Kumon Japans zinloos is.

Toepassings- en denkvaardigheden worden niet goed aangeleerd

Kumon streeft naar een perfect begrip van de basisinhoud op elk niveau door herhaling. Met andere woorden, de nadruk ligt niet op het verwerven van toegepaste denkvaardigheden.

Bij rekenen is snel en nauwkeurig zijn in basisberekeningen een blikvanger. Er komt een moment waarop denk- en toepassingsvaardigheden vereist zijn naarmate het leren vordert, maar dit is vaak alleen bij moeilijke problemen die gebaseerd zijn op de grondbeginselen. Het is niet ongewoon dat leerlingen gevraagd wordt hun vaardigheden toe te passen wanneer hun vaardigheden op het gebied van vermenigvuldiging en deling nog onstabiel zijn.

Dit is echter niet het geval in het Japans.

Niemand vraagt een eerstejaars basisschoolleerling om een tekst voor middelbare scholieren te lezen. De meeste mensen denken dat de teksten die zij lezen geschikt moeten zijn voor hun niveau, zoals "Okina kabu". Maar in het Japans wordt zelfs in het stadium van het lezen van "Okina Kabu" van de leerlingen verwacht dat zij hun gedachten en ideeën kunnen verwoorden op basis van de inhoud. Zelfs in de eerste klas van de lagere school wordt het vermogen tot toegepast denken vereist, tot het samenvatten van gedachten op basis van een juist begrip van de inhoud.

Ongeacht de voor- en nadelen van het eisen van toepassing in een stadium waarin de basis nog onduidelijk is, is de realiteit dat Japanse taal toepassing in een vroeg stadium vereist. Kumon legt echter de nadruk op de basis. Daarom hebben zij, hoewel zij Kumon studeerden, niet het vermogen verworven om toe te passen en na te denken. Het kan gebeuren dat de leerlingen uiteindelijk het gevoel krijgen dat het geen zin had hen Kumon te laten studeren.

Kennisgebaseerd leren is onvoldoende naarmate het schooljaar vordert.

Het thema van Kumon Japans is het verbeteren van het begrijpend lezen door middel van het lesmateriaal. Hoewel er wordt geleerd over kanji en grammatica, is er een nuance dat lezen de hoofdfocus is en kennis een secundaire focus.

Deze nuance komt het sterkst tot uiting in de J to L materialen over oud Chinees en Chinese literatuur. In de J t/m L materialen zijn er vragen over oude en Chinese teksten, maar deze gaan vergezeld van moderne vertalingen en verklarende teksten. Begrijpend lezen zelf is dan mogelijk zonder de woordenschat en grammatica van de oude/Kanbun-teksten uit het hoofd te leren. Dit blijkt wellicht uit het feit dat de materialen voor de oude en Chinese teksten geen onderdelen over woordenschat en grammatica bevatten.

Toch kunnen de leerlingen al in de lagere klassen voldoende kennis opdoen. Als je bijvoorbeeld geen kanji op elementair niveau kent, zul je moeite hebben met het lezen van een iets moeilijkere tekst.

Naarmate het schooljaar vordert, komt het echter steeds vaker voor dat leerlingen kunnen lezen en begrijpen, ook al begrijpen ze sommige kanji niet. Dit komt omdat de kanji die op de middelbare school worden geleerd minder vaak voorkomen dan die welke op de lagere school worden geleerd. Bovendien neemt het aantal geleerde kanji toe naarmate de rang toeneemt, maar het aantal afdrukken per rang blijft gelijk. Het is onvermijdelijk dat de studie van elke afzonderlijke kanji minder intensief wordt.

Door veel zinnen te lezen zullen leerlingen de nuances van de hele zin kunnen begrijpen zonder gedetailleerde woordenschat en grammatica uit het hoofd te hoeven leren. Ook zal men de algemene betekenis van woorden en grammatica kunnen begrijpen zonder deze uit het hoofd te leren. Toch zal extra studie nodig zijn om kennisvragen te beantwoorden die naar details van woordenschat en grammatica vragen.

Dus voor degenen die het idee hebben dat studeren neerkomt op het onthouden van kennis, komt Kumon niet overeen met de hoeveelheid leren en onthouden. Je zou kunnen denken dat het zinloos was als de hoeveelheid memoriseren maar zo veel was, terwijl je toch zo veel moest studeren.

Niet gespecialiseerd in examens

Kumon is geen examen proppen school. Het is een proeftuin. Het is geen plaats waar je technieken voor examens kunt leren.

Het is dus geen plaats waar je technieken voor specifieke examens kunt aanleren, noch waar je informatie over examens kunt krijgen. Zelfs als je bij Kumon basisvaardigheden verwerft, moet je andere stappen ondernemen om die basisvaardigheden om te zetten in het vermogen om punten te scoren bij examens.

In de wereld heerst de overtuiging dat als je geen resultaten behaalt, het geen zin heeft. Er zijn verschillende theorieën over de vraag of het proces of het resultaat belangrijker moet zijn, maar Kumon alleen is niet voldoende om een direct verband te leggen met het resultaat van het examen. Ik denk dat men kan denken dat "Kumon alleen zinloos is omdat het niet voldoende is om het examen te halen".

Er zijn momenten waarop een kind dat van boeken houdt niet kan concurreren met een kind dat veel leest.

Tot nu toe heb ik gezegd dat het hoofddoel van Kumon het verbeteren van het begrijpend lezen is. In sommige gevallen zijn er echter geen uitstekende resultaten op het gebied van begrijpend lezen. Dat komt omdat, hoeveel je ook Kumon studeert, je misschien niet de hoeveelheid leeswerk van een boekenliefhebber kunt evenaren.

Het tempo van Japans leren in Kumon hangt af van het individu, maar over het algemeen zul je ongeveer 10 pagina's per dag printen. Als u echter van boeken houdt, kan uw leesvolume tien of twintig keer zo groot zijn. Vaak kunnen mensen op één dag honderden bladzijden van een boek doorlezen.

Vooral kinderen rond de bovenbouw van de basisschool zijn waarschijnlijk verslaafd aan romans. Veel werken hebben een enigszins educatieve nuance tot aan de eerste jaren van de basisschool, maar vanaf dit punt zijn veel werken meer vermakelijk dan educatief. Eenmaal volledig ondergedompeld in de wereld van het verhaal is er geen sterkere emotie dan die van de liefde. Er wordt vele malen meer tekst gelezen dan in Kumon, zonder te eten of te slapen.

Het gevoel van liefde voor lezen hoeft niet eeuwig te duren. Als ze alleen maar van lezen houden, zal hun leesvaardigheid op middellange tot lange termijn teruglopen. Het is echter ook waar dat het tijd kost om de overweldigende leeskloof te overbruggen.

Daardoor zal het idee ontstaan dat het geen zin heeft geld te betalen om kinderen Kumon te laten doen als ze dat niet willen, en dat het beter is hen van lezen te laten houden.

Wat ze vooraf leren zullen ze uiteindelijk op school leren.

Hoewel de Japanse taal van Kumon wordt gekenmerkt door de verbetering van het begrijpend lezen, wordt Kumon als geheel gekenmerkt door preventief leren. Kumon bevordert de leerstof naar gelang van het begripsniveau, ongeacht het feitelijke niveau, zodat het in sommige gevallen mogelijk is het leren tot ver voorbij het feitelijke niveau te bevorderen. Veel mensen beginnen aan Kumon met de verwachting van dit anticiperend leren.

Dit anticiperend leren is echter niet erg nuttig als het halverwege wordt afgerond.

Het anticiperend leren is eenvoudigweg het vooraf leren van de inhoud die uiteindelijk zal worden geleerd. De in elke eenheid bestudeerde inhoud is basisinhoud. Kumon heeft het voordeel van de grondigheid van de basisinhoud, maar de inhoud zelf is niet bijzonder.

Daarom is een van de voordelen van vooruit leren dat de extra energie die door het vooruit leren ontstaat, kan worden gebruikt voor andere studies. Door de fundamenten van de Japanse taal te consolideren voordat de toelatingsexamens voor de universiteit beginnen, kan meer tijd worden gebruikt voor de voorbereiding op wiskunde en Engels. Zelfs als het D-materiaal (gelijk aan klas 4) in klas 1 wordt voltooid, verdwijnt het voordeel als het kind Kumon verlaat en naar klas 4 gaat.

Als het voordeel dat door preventief leren is verkregen niet voor iets anders wordt gebruikt, kan worden gezegd dat het nut van preventief leren verloren is gegaan.

Groei in begrijpend lezen is moeilijk te zien

Tot dusver hebben we het gehad over het verschil tussen verwachtingen en werkelijkheid, maar er is meer aan de hand. De verbetering van het begrijpend lezen is in de eerste plaats moeilijk te zien.

Begrijpend lezen houdt nauw verband met het begrip zelf. Zelfs zonder speciale training verbetert het vermogen om dingen te begrijpen met de emotionele en hersenontwikkeling. Verschillende kennis die nuttig is voor het lezen en begrijpen van teksten wordt steeds meer verworven, en ook uw woordenschat neemt toe. Zelfs zonder Japans te studeren verbetert het begrijpend lezen in zekere mate naarmate het kind groeit.

En begrijpend lezen is moeilijk te meten. Japanse taaltesten kunnen scores geven, maar de moeilijkheid van zinnen en vragen is niet iets dat gemakkelijk kan worden gekwantificeerd. Bovendien zal de score van uw kind, zelfs bij zinnen van dezelfde moeilijkheidsgraad, volledig verschillen naargelang hij of zij met het onderwerp vertrouwd is of niet.

Zelfs als het begrijpend lezen is toegenomen sinds Kumon Japans is begonnen, is dit dan te danken aan de effecten van Kumon Japans of aan groei op andere gebieden? En als je gaat nadenken over de vraag of het begrijpend lezen werkelijk toeneemt, is het heel moeilijk om het effect van Kumon Japans uit de omgeving af te leiden. In zekere zin is het natuurlijk de vraag of het wel zin had de kinderen Kumon Japans te laten studeren.

Het is verrassend moeilijk om Kumon Japans zinvol te maken.

In dit artikel heb ik de patronen uitgelegd die Kumon Japans minder betekenisvol maken.

Ikzelf heb Kumon Japans gestudeerd en heb het gevoel dat het van grote betekenis is geweest. Aan de andere kant, als mij gevraagd zou worden om dat objectief te laten zien aan de mensen om mij heen, denk ik dat het heel moeilijk zou zijn. Ik denk ook dat het een grote uitdaging zou zijn om de voordelen van Kumon goed te begrijpen en ze te gebruiken in mijn examenstrategie.

Ik denk dat veel gezinnen voorlopig aan Kumon beginnen vanwege het grote aantal klassen en de lage drempel om te beginnen. Ik denk echter dat er evenveel gezinnen zijn die uit het oog verliezen waarom zij hun kinderen Kumon laten doen.

Als u zich in een situatie bevindt waarin u denkt dat het geen zin heeft om uw kind het te laten doen, ga dan na in wat voor situatie u en uw kind zich bevinden door de in dit artikel genoemde punten te raadplegen.

populaire artikels

QooQ